اطلاعات بیشتر
 Iran Hotel Tehran | ایران هتل تهران  Iran Hotel Tehran | ایران هتل تهران  Iran Hotel Tehran | ایران هتل تهران  Iran Hotel Tehran | ایران هتل تهران  Iran Hotel Tehran | ایران هتل تهران


نرخ اتاقها 
دو تخته :  13/200/000 
سه تخته : 17/000/000
برای هر تخت اضافه مبلغ  4/000/000  ریال به موارد فوق اضافه می شود.
تمامی قیمت ها با محاسبه ی مالیات و صبحانه در نظر گرفته شده است.
تمامی قیمت ها به ریال می باشد .
تاریخ ورود
تاریخ خروج
اتاق ها
ایران هتل تهران| Iran Hotel Tehran